Varför gestaltterapi?


Det kan finnas olika skäl till att man vill träffa och samtala med en terapeut. Allt från att vilja stanna upp och reflektera över sitt liv till att vilja bearbeta tidigare svåra händelser.

Tidigare händelser och invanda livsmönster påverkar livet idag. Hur man ser på sig själv och hur man ser och reagerar på sin omvärld. Genom att få syn på dessa mönster kan man friare välja att agera utifrån det som är i nuet.

Gestaltterapins både metod och mål är medvetenhet. På olika sätt - genom att samtala, använda bilder, fokusera på kroppens signaler osv. får man verktyg att öka sin medvetenhet och stärka sin självbild för att lättare handskas med vardagslivet.